Podmínky používání

Základní ustanovení

Provozovatel anketního panelu iVyzkum.cz (dále jen panel) je oprávněným provozovatelem (dále jen provozovatel) a správcem panelu (dále jen správce). V rámci provozu tohoto panelu poskytuje správce služby, které umožňují uživatelům účast v internetových výzkumech.

Uživatelem služeb panelu je každá osoba, která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje nebo se již zaregistrovala k využívání služeb panelu (dále jen uživatel).

Znění smluvních podmínek může provozovatel měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění smluvních podmínek. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb panelu po provedení těchto změn správcem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.

Uživatelský účet

Na základě registrace uživatele se může uživatel zúčastnit internetových výzkumů v panelu, a to prostřednictvím uživatelského účtu zřízeného uživateli na serveru provozovatele (dále jen “uživatelský účet”). Za účast na internetových výzkumech provozovatele může uživatel získat odměny.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

Uživatel není oprávněn bez souhlasu provozovatele zpřístupnit údaje uváděné v internetových výzkumech a anketách třetím osobám.Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.

Při registraci do panelu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uživatel není oprávněn k vícenásobné registraci pod jinými uživatelskými jmény v rámci panelu.

Provozovatel může uživateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá či v případě, kdy uživatel ve svém uživatelském účtu či v odpovědích na otázky v rámci internetových výzkumů provozovatele uvádí nepravdivé informace. Uživatel je oprávněn zrušit svůj uživatelský účet, čímž dojde k ukončení zpracování osobních údajů provozovatelem.

Uživatel bere na vědomí, že webové rozhraní serveru provozovatele a uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. třetích osob.

Ochrana osobních údajů

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely výzkumů a pro účely uhrazení získaných odměn. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, rok narození, kontaktní údaje, informace o vzdělání, zaměstnání a pod. (dále jen 'osobní údaje').

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a udržovat je aktuální.

Osobní údaje nebudou zpřístupňovány třetím osobám bez výslovného souhlasu uživatele. V případě, že dojde ke změně právní osoby, která provozuje panel, souhlasí uživatel se zpřístupněním jeho osobních údajů této třetí osobě (včetně předání osobních údajů do zahraničí).

Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu existence uživatelského účtu uživatele. Po skončení existence uživatelského účtu budou osobní údaje zlikvidovány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Využívání poskytnutých informací

Uživatel souhlasí se zasíláním internetových výzkumů a informací o výzkumech provozovatelem na svou elektronickou adresu, kterou uvede při registraci v souvislosti s využíváním služeb panelu. V případě, že dojde ke změně právní osoby, provozující panel, souhlasí uživatel se zasíláním internetových výzkumů a informací na svou elektronickou adresu i ze strany dalších osob, které budou tento panel provozovat.

Informace poskytnuté uživatelem v rámci internetových výzkumů je provozovatel oprávněn využít pro sebe jakýmkoliv způsobem. Třetím osobám mohou být tyto informace získané od uživatele poskytovány tak, aby původce informací (uživatele) nebylo možné touto třetí osobou identifikovat (informace budou poskytovány třetím osobám anonymně, ve formě souhrnných přehledů).